سبز زیست ژن اولین تامین کننده تخصصی ملزومات آزمایشگاه های کشت بافت در کشور

سرم خون جنین گاو محصول جیبکو

سرم خون جنین گاو محصول جیبکو

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

نفتالین استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

نفتالین استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پن استرپ محصول جیبکو

پن استرپ محصول جیبکو

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

زینک سولفات (سولفات روی) محصول کمپانی شارلو اسپانیا

زینک سولفات (سولفات روی) محصول کمپانی شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پتاسیم یدید محصول شارلو اسپانیا

پتاسیم یدید محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی 100g

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی 100g

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

کیتوزان مدیوم مولکولار محصول سیگما آلدریچ

کیتوزان مدیوم مولکولار محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پیریدوکسین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

پیریدوکسین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

بوریک اسید محصول شارلو اسپانیا

بوریک اسید محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

میواینوزیتول محصول سیگما آلدریچ

میواینوزیتول محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

EDTA  محصول کمپانی شارلو اسپانیا

EDTA محصول کمپانی شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

گلایسین  سبز زیست ژن بر پایه محصول مرک آلمان

گلایسین سبز زیست ژن بر پایه محصول مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

آسکوربیک اسید محصول سیگما آلدریچ

آسکوربیک اسید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

2-4 دی کلروفنوکسی استیک اسید  محصول سیگما آلدریچ

2-4 دی کلروفنوکسی استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تیامین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

تیامین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

گوانیدین تیوسیانات محصول سیگما آلدریچ

گوانیدین تیوسیانات محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

گلایسین محصول مرک آلمان

گلایسین محصول مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تیامین هیدروکلراید سبز زیست ژن

تیامین هیدروکلراید سبز زیست ژن

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد