ویتامین های کشت بافت

پیریدوکسین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

پیریدوکسین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

میواینوزیتول محصول سیگما آلدریچ

میواینوزیتول محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تیامین هیدروکلراید سبز زیست ژن

تیامین هیدروکلراید سبز زیست ژن

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

گلایسین محصول مرک آلمان

گلایسین محصول مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

تیامین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

تیامین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آسکوربیک اسید محصول سیگما آلدریچ

آسکوربیک اسید محصول سیگما آلدریچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پیریدوکسین هیدروکلوراید محصول زیگما

پیریدوکسین هیدروکلوراید محصول زیگما

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 گرم

میواینوزیتول، اینوزیتول، محصول سمچون کره

میواینوزیتول، اینوزیتول، محصول سمچون کره

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته