نمک های میکرو کشت بافت

زینک سولفات (سولفات روی) محصول کمپانی شارلو اسپانیا

زینک سولفات (سولفات روی) محصول کمپانی شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

پتاسیم یدید محصول شارلو اسپانیا

پتاسیم یدید محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

بوریک اسید محصول شارلو اسپانیا

بوریک اسید محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

EDTA  محصول کمپانی شارلو اسپانیا

EDTA محصول کمپانی شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سولفات مس محصول کمپانی شارلو

سولفات مس محصول کمپانی شارلو

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم مولیبدات دی هیدرات، محصول کمپانی فلوکا

سدیم مولیبدات دی هیدرات، محصول کمپانی فلوکا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سدیم سولفات برند شارلو اسپانیا

سدیم سولفات برند شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سولفات آهن، محصول شارلو اسپانیا

سولفات آهن، محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

سولفات مس 5 آبه

سولفات مس 5 آبه

قیمت : 580,000 تومان

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم